ANBI

Wettelijk verplicht te publiceren gegevens ANBI

  • de naam van de instelling:

(Stichting) Nijmeegs Strijkersgilde

  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

819643245

  • de contactgegevens van de instelling:

info@nijmeegsstrijkersgilde.nl

  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

(a)     strijkersmuziek in het algemeen onder de aandacht van een breder publiek te brengen

(b)     het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van concerten.

  • de hoofdlijnen van het beleidsplan 2021-2022

Door de coronacrisis heeft het Nijmeegs Strijkersgilde in 2020-2021 verschillende malen zijn plannen moeten wijzigingen. We voorzien nu een najaarsproject rond het thema volksliederen in 2021 met een kleiner ensemble (rekening houdend met eventuele coronamaatregelen in de winterperiode). Wij hopen het eerder geplande project “Brexit? Strings remain attached!” in het voorjaar 2022 alsnog uit te voeren mogelijk in gewijzigde vorm (in overleg met de subsidiegevers).  

  • de functie en namen van de bestuurders

Willemijn van de Ketterij (voorzitter), Mechelien Adam (secretaris), Gert Jan Vroege (penningmeester)

  • het beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Door de coronacrisis heeft het Nijmeegs Strijkersgilde in 2020-2021 verschillende malen zijn plannen moeten wijzigingen. Na het kerstproject 2019 “Musica allegra di Natale” was het grote project  “Brexit? Strings remain attached!” uit te voeren in juni 2020 al volledig voorbereid met uitvoeringen in de Vereeniging te Nijmegen en de Geertekerk in Utrecht. Dit project zou worden uitgevoerd o.l.v. dirigent Stef Collignon met medewerking van de Engels/Nederlandse tenor William Knight en hoornist Maarten Theulen en het Londense Brompton Quartet. Bijdragen werden toegezegd door het Prins Bernhardfonds Gelderland, het Elise Mathilde Fonds, de Vaughan Williams Charitable Trust en een aantal donateurs. Na de eerste coronagolf is dit project geheel opnieuw gepland in het najaar van 2020 met uitvoeringen in januari 2021. Vanwege de coronamaatregelen van de overheid hebben beide versies van het project helaas geen doorgang kunnen vinden.

  • financiële verantwoording:

Jaarrekening 2021