ANBI

Wettelijk verplicht te publiceren gegevens ANBI

 • financiële verantwoording:Wettelijk verplicht te publiceren gegevens ANBI
  • de naam van de instelling:

  • (Stichting) Nijmeegs Strijkersgilde
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

  • 819643245

  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

  • (a) strijkersmuziek in het algemeen onder de aandacht van een breder publiek te brengen(b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijnDe stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van concerten.

  • de hoofdlijnen van het beleidsplan 2023

  • In 2023 zal het Nijmeegs strijkersgilde een groot project in het najaar verzorgen, een lustrumproject om ons 15-jarig bestaan te vieren. Hierbij zal tevens weer worden samengewerkt met een andere kunstvorm. In het voorjaar zal een strijkersdag of weekend worden georganiseerd. 

  • de functie en namen van de bestuurders

  • Meindert Eland (voorzitter), Mechelien Adam (secretaris), Janske Eijsbouts (penningmeester), Caecilia Hoogenraad (algemeen bestuurslid)

  • het beloningsbeleid

  • De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

   Het door de coronacrisis enkele malen uitgestelde en gewijzigde programma “Brexit? Strings Remain Attached” is onder de naam “Strings Attached” ten lange leste in juni 2022 uitgevoerd in de Geertekerk en Concertzaal Oosterbeek. Een programma rondom Britse componisten, gericht op het aanhalen van de culturele en muzikale banden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met muzikale bijdragen van tenor William Knight en hoornist Stefan Blonk. Zowel muzikaal als financieel is het programma naar tevredenheid verlopen, met bijdragen van het Prins Bernhardfonds Gelderland, Elise Mathilde Fonds en Vaughan Williams Charitable Trust, en een aantal donateurs.In het najaar voerden wij het programma “Windstreken” uit, voor Stichting Muziekkring Wijchen. Een programma met volksliederen en -sprookje, waarbij we de samenwerking met verteltheater hebben opgezocht, vertolkt door Simon Versteeg van Theater Nora.