ANBI

Wettelijk verplicht te publiceren gegevens ANBI

 • financiële verantwoording:Wettelijk verplicht te publiceren gegevens ANBI
  • de naam van de instelling:

  • (Stichting) Nijmeegs Strijkersgilde
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

  • 819643245

  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

  • (a) strijkersmuziek in het algemeen onder de aandacht van een breder publiek te brengen(b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van concerten.

  • de hoofdlijnen van het beleidsplan 202

  • In 2024 zal het Nijmeegs strijkersgilde een groot project in het voorjaar verzorgen.
  • de functie en namen van de bestuurders

  • Caecilia Hogenraad (voorzitter), Mechelien Adam (secretaris), Janske Eijsbouts (penningmeester),Geertje van der Lugt (algemeen bestuurslid)

  • het beloningsbeleid

  • De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten